24. februar 2019

Dinosaurene #3 - Dinosaurer i Bibelen - del 2: Drager

I forrige artikkel tok jeg frem hva Bibelen sier om Behemot og Leviatan, to fryktinngytende skapninger. Den første viser seg å passe inn som enten en Apatosaurus eller en Brachiosaurus. Den andre ser ut til å være den fryktinngytende Superkrokodillen, også kalt Sarcosuchus imperator. I denne artikkelen vil jeg ta for meg fenomenet drager i Bibelen og se hva den har å si om dem. Blir de mytisk fremstilt? Er det historisk? Hva sier de forskjellige oversettelsene? Hvilke oversettelser kan man stole på når det kommer til disse skapningene? Dette er noen av spørsmålene jeg skal prøve å gi svar på i denne artikkelen.

Som vi har sett så viser ordet dinosaur seg å være en mer moderne tilføying i vokabularet vårt. I tillegg finnes det solide historiske belegg for at mennesker før den tid (1841) kalte disse fryktinngytende dyrene for drager. Dermed må vi kanskje kunne forvente at Bibelen med sin brede sjangerrekke ville tatt for seg disse på en eller annen måte. Saken er den at Bibelen faktisk gjør det, både i sterk billedlig tale, men også som faktiske dyr som skal ha levd på bibelsk tid og som mennesker kunne relatere til. I Det nye testamentet (NT) er det kun i Johannes Åpenbaring vi finner vers som nevner drager, men da i klar billedlig betydning, som et bilde på djevelen, djevelens tjener eller ondskapen. Det greske ordet som blir brukt er ordet drakon som ikke kan oversettes til noe annet enn drage. La meg innledningsvis vise til noen av disse versene (uthevingene er mine):
Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt” (Åp. 13,2). 
De tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?” (Åp. 13,4)

Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år”. (Åp. 20,2) 

Som vi skal se så virker det som om bibeloversettere flest ikke har problemer med å bruke ordet drage når det er snakk om billedlig og metaforisk tale slik som her. Samtidig er de litt heldige, hvis vi kan si det på den måten, at drage i NT kun nevnes i Åpenbaringen og at det greske ordet drakon ikke kan bety noe annet enn drage. Som vi skal komme tilbake til så er det teoretisk mulig å gå på kompromiss med det hebraiske ordet som blir brukt om drage i Det gamle testamentet (GT). La meg bare påpeke at NT opprinnelig er skrevet på gresk og GT på hebraisk. Et problem oppstår hvis oversetterne tror at drager kun er mytiske dyr. Da ilegger man Gud å bruke mytiske og fantasifulle skapninger til å beskrive djevelen, noe som hadde vært utenkelig med tanke på Ham som Sannhetens opphavsmann. Den som tror på Bibelens Ord må tro at djevelen er virkelig, og logisk nok burde man også tro det om dyrene som blir brukt for å beskrive ham. Hvis det er noe djevelen ønsker så er det å redusere lesernes virkelighetsoppfatning av ham selv og hans virke. Dette har han klart ypperlig ved å få mennesker i første omgang til å tro at dinosaurene døde ut for mangfoldige millioner av år siden, og for det andre å få dragen til kun å forestille en figur vi kjenner til fra eventyrenes og mytenes verden, uten noe hold i virkeligheten. Men sannheten er en annen. I Åp.13,12, som nevnt over, så blir dragen beskrevet sammen med dyr som leopard, bjørn og løve; med andre ord, dyr fra virkeligheten som vi har god kjennskap til. Vil det dermed være rimelig å tro at Gud bare brukte en mytisk figur å sammenligne djevelen med og videre beskrive makten dragen kom til å gi dette dyret som blir beskrevet i verset? Neppe!

La oss nå bevege oss inn i GT, som opprinnelig er skrevet på hebraisk, og se hva den har å si om drager. Det hebraiske ordet som blir brukt om drage eller drager er ordet tannin eller flertalls bøyningen tanninim. Ifølge Strong’s Exhaustive Concordance kan dette ordet bety drage, stort sjødyr, hval, slange, eller sjakal. Et annet ord som så å si er identisk med tannin, men bare mer kraftfullt er ordet tan som i flertall er tannim. Det er det førstnevnte, tannin som oftest blir brukt, men ifølge Strong så referer ordene til hverandre. I de fleste moderne oversettelser blir tannin som regel oversatt til å bety sjakal, av og til sjøuhyre og slange. Ordet blir kun ytterst sjelden oversatt til drage, som regel når man kan relatere det til klar billedlig tale. Siden det evolusjonære verdensbildet og millioner av år har stått og fortsatt står sentralt i vårt samfunn i dag så kommer ikke dette så overraskende på.
bilde av en sjakal, fra pixabay.com
Over 200år før evolusjonsteoriens sterke inntog med Darwin i spissen ble King James versjonen av bibelen (KJV-1611) til i 1611. I denne oversettelsen og alle eldre oversettelser jeg har kommet over (se litt lenger ned), ble ordet som i dag blir oversatt til sjakal stort sett kun oversatt til drage, men aldri sjakal. Det er som sagt i GT vi finner disse skriftstedene som ser ut til å ha skapt et dilemma og tilsynelatende problemer for oversetterne. I NT, som vi var inne på, så var ikke dette noe problem. Dermed kan det være interessant å få et innblikk i Septuagint, den greske oversettelsen av GT, som ble oversatt et sted i midten av år 200 f.kr. Dette var vel og merke også oversettelsen apostlene brukte. I denne oversettelsen deltok syttito lærde jøder, som oversatte det hebraiske ordet tannin direkte til det greske ordet drakon som igjen kun kan oversettes til drage på norsk. Er sjakal fortsatt aktuelt? Det vi også bør ha i bakhodet er at hebraisk er et veldig kontekstuelt språk i motsetning til gresk, som NT ble skrevet på, og dette regner jeg med disse jødiske lærde som jeg nevnte var godt inneforstått med når de valgte hva de skulle oversette tannin til.
Det vi også bør vite er at bibeloversettere lett kan bli farget av kulturen og tiden de lever i noe som vil være med å påvirke oversettelsene til en viss grad. Dette gjelder i aller størst grad ordet tannin, som vi straks skal ta en enda nærmere titt på. Dagens samfunn er sterkt overbevist om at slike skapninger (drager) verken kan ha levd i moderne historisk tid eller i tiden da de Bibelske bøker ble til; med andre ord så kan de ikke ha eksistert i en tid der mennesker er å finne.

La oss nå sammenligne det jeg anser som fire av de mest brukte norske oversettelsene, med den engelske King James versjonen fra 1611 (KJV-1611). De norske oversettelsene jeg har valgt å ta fram er1930 , 1978, 1988 og Bibelen Guds Ord oversettelsen. I 1930-oversettelsen brukes drage tre ganger i entall (Job.26:13, Jes.27:1 og Neh.2:13) og en gang i flertall (Sal.74:13). Det samme gjelder 1988-oversettelsen, bare at det blir nevnt to ganger i Jes.27:1 og ikke i Job.26:13. I 1978-oversettelsen brukes drage tre ganger i entall (Neh.2:13, Jes.27:1 og Jes.51:9) og en gang i flertall (Sal.74:13). Bibelen Guds Ord bruker, overraskende nok, ikke drage en eneste gang i GT. For å gjøre kontrasten stor så bruker KJV-1611 ordet drage seks ganger i entall og hele 16 ganger i flertall. Dette samstemmer også godt med de oversettelsene jeg kom over fra før tiden KJV-1611 ble til. Disse er: Wycliffe Bible fra 1388, Geneva Bible fra 1560, Bishop’s Bible fra 1568, Coverdale Bible fra 1535, Douay-Rheims Bible fra 1610 og Great Bible fra 1539. Hvorfor er det en slik stor forskjell på oversettelsene før 1611 og de mer moderne etter 1611?
For det første ble de eldre oversettelsene oversatt lenge før evolusjonsteoriens mektige inntog i samfunnet, skoler, media og utdanningsinstitusjoner. For det andre ble disse oversettelsene oversatt lenge før ordet dinosaur kom på banen, og som vi har vært inne på, ble ordet drage stort sett brukt i stedet for det vi i dag kjenner til som dinosaurer. For det tredje, og som nevnt over, så er mange av dagens bibeloversettere og teologer preget av tiden de lever i, en tid der evolusjonsteorien og lange tidsperioder har en såpass fremtredende rolle at det til og med har inntatt kristne kretser, og dermed også fått prege de mer moderne bibeloversettelsene.

La oss ta en dypere titt på noen av de nevnte versene i GT og se hvordan drage er et bedre og mer passende ord å bruke enn slange eller sjakal. Jeg vil sammenligne de aktuelle versene fra den norske 1988-overs. med KJV-1611, samt med en direkte oversettelse til norsk av den autoriserte engelske KJV-1611. Jeg velger 1988-overs. for å slippe å ramse opp alle de nevnte oversettelser. Det er allikevel et noenlunde likt problem i alle de fire norske oversettelsene. Etter versene vil jeg gi en liten kommentar og hvis nødvendig også sammenligne med noen av de andre nevnte oversettelsene.

5.Mosebok 32:33
Deres vin er slangers brennende gift og fryktelig ormeeiter.” (1988-overs.)
Their wine is the poison of dragons, and the cruel venom of asps.” (KJV-1611)
Deres vin er dragenes gift, og grusom gift fra giftslanger” (norsk overs. av KJV-1611) 
Her oversetter 1988-overs., sammen med de andre oversettelsene det hebraiske ordet tannin til slanger, og KJV-1611 oversetter det til drager. La meg forklare hvorfor det mest sannsynlig er snakk om to ulike skapninger enn to like slik de norske oversettelsene påstår. Selv om parallellitet til tider ble brukt av de hebraiske forfatterne for å få fram viktige poeng, så blir ordbruken ytterst merkelig hvis det er tilfellet her. I dette tilfelle ville: "fryktelig ormeeiter", som er det samme som ormegift, vært en gjentakelse av det første uttrykket; "slangers brennende gift". I den originale hebraiske teksten blir det brukt to forskjellige ord om disse to dyrene; tannin og pethen, der sistnevnte kun kan oversettes til hoggorm eller giftslange. Med andre ord så blir det å skrive: ”slangers brennende gift” det samme som å skrive ormeeiter (ormegift). Det blir nesten som å skrive ”kattens mjau” og ”lyden av en pus” i en og samme setning. Det ville med andre ord vært veldig merkelig hvis dette var et tilfelle av parallellitet.

Skillet mellom de hebraiske ordene tannin og pethen viser også til at det siktes til to forskjellige dyr der sistnevnte kun kan bety giftslange eller hoggorm. Det er også en større kontrast mellom disse to hebraiske ordene (tannin og pethen) enn på de norske ordene slange og hoggorm, eller de engelske ordene serpent og asp (Isaacs, 2010). Med dette kan vi se at intensjonen til forfatteren var å få fram to forskjellige dyr, ikke en gjentakelse av to like. Flyten som KJV-1611 gir verset er også mye bedre og mer logisk enn de andre oversettelsene gir uttrykk for. Septuagint, den greske oversettelsen av GT, oversetter også dette ordet til drakon på gresk, som kun kan bety drage. Dette er også tilfellet med mange av de andre versene jeg snart skal vise til, men beviset veier betydelig mer for dette verset med tanke på hvor høyt jødene verdsatte de fem Mosebøkene (Toraen). Som nevnt så sto syttito lærde jøder bak den greske oversettelsen av GT (ibid.).
Hvis drage i tillegg kun hadde vært et mytisk dyr, så tviler jeg sterkt på at disse jødene hadde turt å flette det inn istedenfor slange hvis det hadde vært det riktige ordet å bruke. Såpass ærefrykt må jødene ha hatt overfor Toraen.

Hvis noen trodde at KJV-1611 er alene blant de eldre oversettelsene når det kommer til oversettelsen av tannin som drage så tar de feil. Alle oversettelsene som jeg nevnte ovenfor fra tiden før KJV-1611 bruker drage i oversettelsen av tannin i verset vårt i 5.Mosebok. Så det ser ut som de fleste, hvis ikke alle oversettelser før KJV-1611, oversatte dette ordet til drage. Selv om de fleste moderne oversettelser har feiloversatt ordet, så finnes det allikevel noen få mer moderne eksempler som viser til unntak, bl.a.: Darby Bible fra 1884/1890, Young Literal Translation fra 1862/1898 og Basic English fra 1964.

Jesaja 35:7
Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder. På det sted hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør.” (1988-overs.)
And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.” (KJV-1611)
Den uttørkede jorden skal bli til en dam, og det tørste landet skal bli til vannkilder; i dragenes bosted, der hver enkelt lå, skal det bli gress med rør og siv.” (norsk overs. av KJV-1611) 
I dette tilfellet i Jesaja blir ordet tannin oversatt til sjakaler, som det også blir gjort 13 andre steder i 1988-overs. Men er sjakal et ord som virkelig passer bedre inn enn drage i disse tilfellene? La oss se litt nærmere på dette, i første omgang i Jesaja 35:7. Tilfellet er ikke slik hvis vi tar sammenhengen i betraktning. Passer tilholdsstedet som er beskrevet best for sjakaler eller drager? KJV-1611 gjør det klart at siste setning peker mer på habitatet til drager (visse dinosaurer) enn sjakaler. I forrige artikkel i serien om Dinosaurene var vi innom vanlige dinosaur habitater, noe som passet godt inn med tanke på Behemot i Jobs bok 40:16 der det står at; "Den hviler under lotusplantene, i ly av siv og sump". Så habitatet som blir beskrevet passer bedre inn med tanke på drager/dinosaurer, slike som Behemot, enn sjakaler som ikke holder til i slik våtmark. Vi vet også at krypdyr i dag er å finne i slike habitat som vi leser om i verset, samtidig som flere dragelegender peker på lignende tilholdssteder. Alle de eldre bibeloversettelsene jeg nevnte oversetter også tannin til drager i dette verset.
bilde: pixabay.com
 Jesaja 13:22
Ville hunder skal tute i dets forlatte borger, sjakaler i vellystens slott. Snart kommer hennes tid, og hennes dager blir ikke mange.” (1988-overs.)
And the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces: and her time is near to come, and her days shall not be prolonged.” (KJV-1611)
Og de ville dyrene på øyene skal rope i deres øde hus, og drager i deres vakre slott. Hennes tid kommer nærmere, og hennes dager skal ikke bli forlenget” (norsk overs. av KJV-1611) 
I hele kapittel 13 profeterer Jesaja om dommen og ødeleggelsen av Babylon. Her nevnes drager i forbindelse med Babylons vellystne og vakre slott. Men det som står skrevet bl.a. v.19-20 tyder på at alt skal bli til ruiner. Dette inkluderer Babylons vakre slott. Men slottsruiner er ikke noe vanlig tilholdssted for sjakaler, de holder mer til på stepper og i ørkener (Østbye, 2018). Carol Rose, ekspert innenfor mytologi, hevder at et vanlig tilholdssted for drager var bl.a. slottsruiner, noe som er tilfellet her også (Rose ifølge Isaacs, 2010). For å sammenligne dette med de nevnte bibeloversettelsene før 1611 så bruker alle bortsett fra to av dem ordet drage i dette verset. Wycliffe Bible, som er det ene verset som utelater drager, oversetter ordet istedenfor til flygende slanger, noe som kan være en noe mer detaljert uttrykk for visse typer drager. Slike slanger finnes det også historiske bevis for, noe jeg tok fram i første artikkel i denne serien. Den andre eldre oversettelsen som utelot drage var den katolske Douay-Rheims oversettelsen. Men saken er at de fleste av disse gamle oversettelsene nøler ikke med å oversette ordet til drager. Som påpekt tidligere, dette passer utmerket til samtidens forståelse av drager/dinosaurer som virkelige skapninger som levde samtidig med mennesker.
bilder: pixabay.com
Jeremia 9:11
Jeg vil gjøre Jerusalem til en steinrøys, til en bolig for sjakaler, og byene i Juda vil jeg gjøre til en ørken, så ingen bor i dem.” (1988-overs.)
And I will make Jerusalem heaps, and a den of dragons; and I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant.” (KJV-1611)
Jeg vil gjøre Jerusalem til ruinhauger og til en hule for drager. Jeg vil legge byene i Juda øde, uten en innbygger.” (norsk overs. av KJV-1611) 
Sammenlignet med flere andre villdyr er sjakalen harmløs og ikke en særlig fare for mennesker. Sammenhengen kan tyde mer på at det er snakk om et farligere sted enn der sjakaler ferdes. Det er dermed mer passende å bruke drager enn sjakaler her, i tillegg til, slik som jeg har vist til over, så var ruiner et vanlig tilholdssted for drager. Ordet som blir brukt om steinrøys, kan også bety ruiner i flertall, og en ruin er jo på sett og vis en slags steinrøys. KJV-1611 oversetter også det mer konkrete bostedet for dragen som en hule, som om de visste på denne tiden hvor drager holdt til og kunne dermed velge ordet med omhu. Jeg tok fram i den første artikkelen i denne serien at huler også var et vanlig oppholdssted for dragene. Drager passer også bedre inn i den ødeleggende og mer fryktinngytende beskrivelsen av Jerusalems ødeleggelse. Hadde jeg blitt kastet inn i et reir med sjakaler, så er sannsynligheten ganske stor for at det hadde gått bra med meg, sammenlignet med en hule eller ruin med drager. La oss si hvis disse dragene var representert i form av Raptorer eller T-rexer; da hadde man ikke overlevd mange sekundene (Isaacs, 2010). I dette tilfellet viser fortsatt de fleste av de gamle oversettelsene til drager i v.11, mens noen av dem foreslår at det kan være et bosted for giftige slanger. Ingen forslag om sjakaler derimot.

Jeremia 51:34
Babels konge Nebukadnesar har fortært oss, har ødelagt oss, har satt oss bort som et tomt kar, har oppslukt oss som et sjøuhyre, har fylt sin buk med min kostelige mat. Han har drevet oss bort.” (1988-overs)
Nebuchadrezzar the king of Babylon hath devoured me, he hath crushed me, he hath made me an empty vessel, he hath swallowed me up like a dragon, he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out.” (KJV-1611)
Nebukadnesar, Babylons konge, har oppslukt meg, han har knust meg; han har gjort meg til et tomt kar, han har slukt meg som en drage; han har fylt sin mage med mine lekre retter, han har kastet meg ut.” (norsk overs. av KJV-1611) 
Her oversetter de fleste norske oversettelser ordet tannin til sjøuhyre. Kanskje først og fremst fordi sjakal ville blitt litt for latterlig. Vi ser fortsatt at KJV-1611 holder seg til drage. DNB 1938 Nynorsk oversettelsen skal ha ros for å ha oversatt dette til hav-drake. Men et interessant påpek er noe den fransk-sveitsiske reformatoren Jean Calvin (1509-1564) skrev i sin kommentar rundt dette verset: ”for, drager er de som sluker et helt dyr; og det er det profeten sikter til” (Calvin, 2012, s.168). Her skriver Calvin rett fram uten mytiske innslag, uten noe som helst evolusjonær forutinntatthet. Han beskriver det til og med i sammenheng med bl.a. løve og bjørn. Det kan virke som drage var et naturlig valg fordi noen av disse uhyrene fortsatt kunne ha eksistert på Calvins tid. I tillegg oversetter alle de eldre oversettelsene jeg har nevnt, ordet til drage.

Jesaja 34:13 
Torner skal skyte opp i dets palasser, nesler og tistler i dets festninger. Det skal være en bolig for sjakaler, et sted for strutser.” (1988-overs.)
And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof: and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls.” (KJV-1611)
Og torner skal vokse opp i hennes slot, brennesler og bjørnebær i festningene der; det skal være et bosted for drager og en gårdsplass for ugler.”(norsk overs. av KJV-1611) 
Ser vi på dette verset så kan vi først merke oss forskjellene på siste ordet i verset som skal representere en fugl, som i 1988-overs. oversettes til struts og i KJV-1611 til ugle. Alle de andre norske bibeloversettelsene, som Bibelen Guds Ord, 1930, 1978/85 og 2011 oversetter denne fuglen også til struts. Blant de engelske oversettelsene er det noe mer blandet og dermed mer plass til ugle. Så hva er problemet da med å oversette tannin til sjakal istedenfor drage? Saken er at det kan diskuteres rundt ugle og struts, og kanskje til og med en ibis, men disse tre er fugler og selv om de er ganske forskjellig så kan man med en viss forståelse ut fra den hebraiske teksten forstå at man kan lene seg til en av delene. Noen kilder som tar for seg levemåten og spisevanene til både ugle og struts, utelukker uglen og gir strutsen plass som den mest korrekte oversettelsen (Stratton-Porter, 2019). Sammenlignet med en sjakal, et lite hundelignende vesen og en stor fryktinngytende drage som godt mulig kunne sprute ild, blir det hele noe mer alvorlig å feiloversette. I dette tilfellet er drage nok en gang et mer korrekt valg.

Nehemja 4:3 
Og ammonitten Tobias, som stod ved siden av ham, sa: La dem bygge så mye de vil - bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned!” (1988-overs.)
Now Tobiah the Ammonite [was] by him, and he said, Even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall.” (KJV-1611)
Ammonitten Tobia stod nå ved siden av ham, og han sa: ”Uansett hvordan de bygger, hvis en rev går oppå den, så vil han rive ned deres steinmur.” (norsk overs. at KJV-1611) 
Du lurer kanskje på hvorfor du ikke finner sjakal eller drage i dette verset. Saken er at vi må forflytte oss til ordet rev i denne sammenhengen, som faktisk kan bety rev, men som likeså godt er et ord for sjakal. Reven er også såpass nært slekt med sjakalen at de faktisk kan krysses. De hører med andre ord til samme familie og er det samme dyreslaget, og dermed ikke så veldig ulike. Det hebraiske ordet det er snakk om er shu`al, som i følge Strongs bibelordbok kan oversettes til både sjakal og rev. Dermed er det verdt å undre seg over hvorfor ordet tannin i så mange tilfeller blir oversatt til sjakal, når det finnes et mye bedre og mer spesifikt ord for det. Derfor er det bemerkelsesverdig når ordet tannin så ofte blir brukt om sjakal, når alt peker på at det er snakk om noe mye mer fryktinngytende og skremmende, nemlig en drage. En sjakal er en jypling i forhold, ja man kunne med litt øvelse fått den til å spise fra hånden på et menneske. Det samme med reven. Dermed bruker vårt vers i Nehemjas bok et mye bedre ord på noe som kunne vært en sjakal, til å beskrive noe svakt og ynkelig, noe verset klart viser til når Tobia spottende taler i mot muren som skulle bygges. Hvis de hebraiske forfatterne virkelig ville hatt fram en sjakal i de nevnte versene over, så hadde shu`al vært et mer korrekt ord å oversette det fra, ikke tannin, som vi har bemerket oss så mange ganger til nå.

Nehemja 2:13
Så drog jeg om natten ut gjennom Dalporten og bort imot Dragekilden og kom til Møkkporten. Jeg så på Jerusalems murer som var nedrevet, og på portene som var fortært av ilden.” (1988-overs.) “And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire.” (KJV-1611)
Og jeg drog ut om natten gjennom Dalporten bort til Dragebrønnen og kom til Møkkporten, og jeg undersøkt Jerusalems murer, som var revet ned, og portene der, som var brent med ild.” (norsk overs. av KJV-1611) 
En annen utspekulert metode som er blitt brukt av moderne bibeloversettere er at tannin blir oversatt til drage når det ikke er snakk om ekte dyr, men heller om mer metaforisk eller billedlig tale, slik som i dette tilfellet i Neh.2:13 om Dragekilden. Dessverre er det slik med flere engelske og norske oversettelser som finnes der ute. Lignende tilfeller kan vi se i Jesaja 27:1 og Salme 74:13. Da skal det liksom være greit å bruke drage og ikke sjakal. Flere andre eksempler kunne blitt tatt fram, men jeg nøyer meg med disse for denne gang.

Hensikten med denne artikkelen er ikke å svartmale de forskjellige bibeloversettelsene. Tvert imot er en variasjon av bibeloversettelser en berikelse, men som vi har sett så kan det ved visse tilfeller også bli en liten felle. Så det kan lønne seg å ha et lite kritisk blikk når man studerer visse ord mer i dybden. Da kan man få noen slike små aha-opplevelser. Vi har så langt i serien om dinosaurer sett på hvordan historiske kilder viser til at drager/dinosaurer var virkelige og fryktinngytende dyr så langt som inn i middelalderen enda. Vi har sett hvordan Bibelen spesifikt nevner lignende dyr som Behemot og Leviatan og beskriver dem såpass detaljert at moderne vitenskapelige beskrivelser av visse dinosaurer viser seg å passe godt inn i de bibelske beskrivelsene.
I denne artikkelen har jeg gått enda litt lenger inn i bibelens håndtering av drager. Jeg har vist til hvordan ordet som blir brukt om drage i moderne oversettelser som regel har blitt malplassert og feiloversatt til sjakal. Bibeloversettelser eldre enn KJV-1611 ser ut til å ha forstått at drager var ekte levende dyr. De hadde med andre ord ingen problemer med dette og kunne med æren i behold oversette tannin til drage. Videre har jeg påpekt hvordan Septuagint, den greske oversettelsen av GT alltid oversatte tannin til ordet drakon, som igjen ene og alene kan bety intet annet enn drage.

Kilder: 
Calvin, J.(2012) John Calvin’s Bible Commentaries On Jeremiah 48-52 And the Lamentations. [internet] Tilgjengelig fra: https://books.google.no/books[...]    
         [lest.01.02.2019] 

Isaacs, D. (2010) Dragons or Dinosaurs? – Creation or Evolution? Alachua, Bridge-Logos 
Stratton-Troter, G. (2019) Ostrich [internet] Tilgjengelig fra: https://www.internationalstandardbible.com/O/ostrich.html [lest: 28.01.2019]. 
Østbye, E. (2018) Sjakaler. I:Store norske leksikon. [internett] Tilgjengelig fra: https://snl.no/sjakaler [lest: 28.01.2019]. 

Bilbeloversettelser: 

Bibelforlaget. (2011) Bibelen Guds Ord. Hermon Forlag AS, Skjetten. 
Bishops Bible. (1568) [internett] Tilgjengelig fra: https://studybible.info/Bishops/Isaiah%2035 
Det Norske Bibelselskap. (1978) Bibelen – Det gamle og Det nye testamentet. 
Det Norske Bibelselskaps forlag. (1930) DNB 1930 [Internett] Tilgjengelig fra: https://www.bibel.no/Nettbibelen?. 
Douay-Rheims Bible. (1610) [internett] Tilgjengelig fra: http://www.drbo.org/chapter/27035.htm 
Geneva Bible. (1599) [internett] Tilgjengelig fra: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+35&version=GNV 
Miles Coverdale Bible. (1535) [internett] Tilgjengelig fra: https://www.studylight.org/bible/mcb/isaiah/35.html 
Norsk Bibel. (1988) [internett] Tilgjengelig fra: https://les.norsk-bibel.no/ 
The Great Bible. (1539) [internett] Tilgjengelig fra: http://textusreceptusbibles.com/Great/23/35 
Wycliffe Bible. (1388) [internett] Tilgjengelig fra: https://www.biblestudytools.com/wyc/

10 kommentarer:

 1. Takk for sist! Har du hørt at dinosaurusene kan ha vært de jordiske kroppene til demoner og at malerier i middelalderen av demoner ble malt som forhistoriske dyr? Har du noe å si til det?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei. Takk for spørsmål. Det finnes nok ikke noe direkte bibelsk støtte for et sånt syn, eller noe som skulle tyde på det. Det at man finner malerier fra middelalderen av eventuelle demoner som blir fremstilt som forhistoriske dyr er bare et tegn på at dragene var fryktinngytende, noe også demoner var for mange i middelalderen. Da var det lett å koble disse to sammen.

   Men når det er sagt så blir djevelen også omtalt som dragen og slangen i Bibelen, og det er sant at han kan forvandle seg til en drage eller ta bolig i en drage, men samtidig kan han også forvandle seg til en lysende engel.
   I Bibelen er det jo eksempler på at dyr kan bli demonbesatt (grisene som Jesus sendte demonene inn i), kanskje drager kunne det også? Men det betyr ikke at dragene/dinosaurene ble skapt for å være kropper for demoner.

   Slett
 2. Og hvordan mener du dinosaurusene ble utryddet?

  SvarSlett
  Svar
  1. Dette kommer det mer om i en senere artikkel. Men veldig kort fortalt: Etter syndefloden for ca.4500år siden ble leveforholdene veldig annerledes for mange dyr også dinosaurene, samtidig som mennesker sikkert jaktet på dem, ingen ønsket en T-rex i nabolaget lissom. En istid etter syndefloden kan også ha bidratt med sitt.
   Dinosaurene er jo ikke de eneste dyrene som har blitt utryddet opp igjennom tidene og det er stadig dyrearter idag som står enten i fare for utryddelse eller som blir utryddet. Du får følge med videre så dukker det vel plutselig en artikkel opp om dinosaurenes utryddelse :)

   Slett
 3. Håper du også vil ta opp om det lever dinosauruser i dag. Mats Molen mener det kan være. Hva mener du om Seljordsormen og Lochness?

  SvarSlett
 4. Planen er også det. Ser ikke bort ifra at Seljordsormen og Lochness er/var virkelige fenomener :)

  SvarSlett
 5. Har du også noe å si til menneskespor som er funnet i dinosaurusspor? Hva har du å si til det?

  SvarSlett
  Svar
  1. Er litt skeptisk til de funnene, men skal se nærmere på det etterhvert.

   Slett
 6. Kommer det snart en ny artikkel?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei. Neste artikkel er rundt hjørnet. Den bør vel være på plass i løpet av september hvis alt går etter planene.

   Slett