15. september 2013

Skapelsessyn #1 – Gap-teorien og problemene med den

Innledning
I de kommende artiklene vil jeg ta for meg tre hovedsyn innenfor kreasjonismen, som forekommer i de teologiske sirkler. I denne første delen vil jeg ta for meg Gap-teorien. Jeg vil begynne med å gi en kort innføring i hva denne teoriene går ut på, før jeg videre vil vise til de vrangtolkningene og konfliktene disse møter når man skal forstå det og sette de fram i lyset av Guds klare ord på området.

Alle disse teoriene har til felles at de hevder at jorden er eldgammel, slik store deler av dagens vitenskap også gjør, dvs. en jord på rundt 4,6 milliarder år (Wikipedia, 2013). Hvor pålitelig er dette egentlig hvis man skal sette dette i et bibelsk lys, og i tillegg blande inn evolusjon, og hvilke motsetninger vil disse ting by på? I tillegg til å gjøre rede for det vil jeg også få frem hvorfor jeg mener at kristne ikke bør akseptere millioner/milliarder av år.

Om Gap teorien
Denne teorien oppstod i år 1814, for oss nordmenn kjent som året da vi fikk vår grunnlov.
Mannen bak teorien var den skotske teologen Dr. Thomas Chalmers (Petersen, 2002). Før denne tid finnes det ingen klare implikasjoner til at noen andre hadde tolket 1.Mos.1:1-2 på den måten vi nå skal se nærmere på (Brown, 2001). Ved å komme opp med denne idén om ”ruin og rekonstruksjon”, navnet som teorien også går under, så fikk han laget plass til lange tidsperioder mellom de to første versene i 1.Mosebok. Han tok til seg den stadig økende evolusjonstanken angående jordens og universets ekstreme alder, noe han da anså fikk god plass mellom de to første versene i Bibelen (Petersen, 2002). Denne teorien fikk økt oppmerksomhet og popularitet ved utgivelsen av George Pembers bok ”Earth’s Earliest Ages” fra 1876. Gap-teorien fikk allikevel sitt gjennombrudd i 1917 da den fikk plass i fotnotene av Scofields studiebibel. I dag er denne teorien ganske vidt spredt, selv om den stadig blir tatt mindre og mindre seriøst av de fleste lærde teologer (Petersen, 2002).
Denne teorien sier at det skal ha vært millioner, eller opptil milliarder av år mellom 1.Mosebok 1:1 og 1:2. Her hevdes det at den tid som vitenskapen hevder angående jordens og universets alder kan passe inn mellom disse to første versene av Bibelen. Det finnes samtlige versjoner angående hva som skjedde i dette tidsgapet under alle millioner/milliarder av år og hvordan den geologiske tid med alle sine millioner av fossiler passer inn her (Van Bebber, 1995; Ham, 2006). De fleste variantene av denne teorien tolker 1.Mos.1:1 som den første skapelse, som inkluderer skapelsen av himmelen, jorden, plantene, dyrene og til og med det forhistoriske mennesket (Brown, 2001, s.274). Inn i historien og alle disse millioner av år legger man inn Satans fall, der han fikk herje og ødelegge blant jordens innbyggere. Videre valgte man å sette Guds dom over denne syndige jorden ved at Gud dømmer og ødelegger jorden og dens innbyggere. Slik tolker man at jorden da ble ”øde og tom” (1.Mos.1:2) og forble slik i utallige år før den andre skapelsen (gjenskapelsen) trådde til i 1.Mos.1:3 ifølge denne teorien. Tilhengere av Gap-teorien tror hovedsakelig på at de fleste fossiler man finner i dag, ikke ble til i en verdensvid flom beskrevet fra 1.Mosebok 6, men når Gud ødela jorden i ”gapet” mellom 1.Mos. 1:1 og 1:2. Slik ignorerer de bl.a. omfanget av syndefloden og referansene til andre bibelske forfattere og Jesus selv (Matteus.24:37-39; Lukas 17:26-27) (Brown, 2001).

Problemer med Gap-teorien
I første omgang så vil jeg ta for meg problemene gap-teorien fører med seg. Her har man tatt inn feilbarlige teorier av verdslige mennesker, mange av dem ateister, for å bestemme hvordan det bibelske verdensbildet rundt skapelsen skal tolkes. Man lar ikke Bibelen tale for seg selv og la bibelens autoritet komme først i alle ting. Her følger punkter som virkelig skaper problemer med å kunne akseptere denne teorien og samtidig tro på den Bibelske skapelsesberetningen:

1. Guds Ord sier tydelig og klart at Gud skapte ALT på seks dager: ”For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” (2.Mos. 20:11). Her er det vanskelig å få inn et gap mellom de to første versene i 1.Mosebok. Her står det derimot klart at Gud skapte alt på seks dager, og alt tyder til seks dager i bokstavelig forstand. Eller vil vi tro at Moses egentlig visste at det var snakk om et gap (eller millioner av år mellom skapelsesdagene, som vi skal komme tilbake til i en senere artikkel) mellom vers 1 og 2 i Første Mosebok, men at det jødiske folk ikke var i stand til å forstå dette, før i senere tid og ved hjelp av moderne vitenskap og teologi? Neppe.  

                                                                                
2. For det andre legger denne teorien inn død, sykdom, og lidelse før menneskets fall, helt motsatt av det Bibelen forteller. Rom 5:12 får det klart fram at ”…slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet”. Her kommer det klart fram at det ikke kunne ha eksistert synd eller død før Adams fall. 1.Kor.15:45 viser også klart til at Adam var det første mennesket, og før Adams fall kunne det ikke ha vært noe død eller sykdom blant dyr eller mennesker. Dette fører oss bl.a. til den konklusjon at det ikke kunne ha eksistert en tidligere rase av mennesker som døde i den såkalte ”Lucifer flommen”. (Ham, 2006; Morris, 1996)

3. I 1 Mos 1:31 sier Gud etter de seks skapelsesdagene at det Han hadde skapt var overmåte godt. Hvordan kan dette ha seg, hvis det fantes død, sykdom og annen elendighet før syndefallet? Dette fører oss til å måtte konkludere med at fossilene og fossillagene ble til en gang etter syndefallet. Hvis dette var faktum før syndefallet så ville Gud ha løyet om at alt det Han hadde skapt var overmåte godt, og vi vet at Gud ikke kan lyve (Tit.1:2). Inn i bildet her kommer historien om syndefallet og de konsekvenser den hadde på kloden vår, men det vil jeg komme tilbake til ved en senere anledning.

4. Gap-teorien skyver unna de historiske bevisene for en verdensvid flom som beskrevet i Bibelen (1.Mos.6-9) og som man kan observere rester av på kloden i dag, både historisk, eksperimentelt og med det glatte øyet. Hvilke ettervirkninger hadde syndefloden hvis det var ”Lucifers flom” som la grunnlaget for fossilene i de geologiske lagene? I følge gap-teorien har ikke syndefloden lagt noen bemerkelsesverdige spor. De vil til og med gå så langt å hevde og forsvare en syndeflod av lokal størrelse (Ham, 2006). Første Mosebok beskriver hendelsen som en verdensvid flom, en flom som var en dom over menneskets synd (Kap.6). Vannet flommet jorden i over et års tid (kap.6:17; 7:19-24) og bare åtte mennesker med to av hvert dyreslag (syv av noen) overlevde (kap.7:23). Dette samsvarer med resten av Skriftens rammeverk at mesteparten av fossilene ble til under syndefloden i Noahs dager og ikke gjennom en anstrengt tolkning av Satans fall, som heller blir en spekulativ affære som ikke gir Bibelen eller vitenskapen noen som helst mening (Ham, 2006).

5. Videre ignorerer gap-teoretikerne bevisene for en ung jord. Det finnes mellom 100 og 200 dateringsmetoder i dag og 90% av disse peker på en ung jord og bare 10% kan tyde på en gammel jord, men med et nærmere og dypere blikk på de resterende 10% så faller de også i grus (Humphreys, 2008). Dette er nøye forsket på av en gruppe forskere som går under betegnelsen ”RATE group” som består av eksperter, med solide doktorgrader på de forskjellige aktuelle områdene (i Fysikk, Geofysikk, Geologi m.m) med bl.a. den tidligere evolusjonisten Dr. Russell Humphreys med doktorgrad i Fysikk med i teamet. Disse har satt et kritisk blikk på dateringsmetodene som blir brukt i dag og gått grundig til verks når det gjelder såkalte ”bevis” for en gammel jord (Riddle, 2005). Disse dateringsmetodene kan du lese mer om her.

6. Det mest seriøse punkt er at gap-teorien undergraver evangeliet med sine grunnvoller. De blir nødt til å tolke Rom. 5:12 og 1.Mos. 3:3 som noe som kun gjelder en åndelig død. Men dette er helt feiltolket siden det ville motsagt skriftsteder som 1.Kor. 15 i sin sammenheng og 1.Mos. 3:22-23. Disse skriftstedene viser til at Adams synd førte til både åndelig og fysisk død. Dette vises i sammenhengen med, når det også er snakk om den siste Adam (Jesus Kristus), som led en fysisk død på korset for menneskets synd. Dette fører oss også tilbake til problemstillingen som oppstår med død før Adams fall. Ut ifra Bibelen er det klart at synden kom inn i verden ved ett menneske og dette trengte inn til alle mennesker og dermed måtte Guds Sønn, Jesus Kristus bli et menneske for å sone straffen for vår synd, ved å dø og lide på korset, uten selv å være smittet av synden, for så på tredje dag oppstå og triumfere over dødens makt.

7. Anerkjente historikere fra gammelt av, som Josephus og James Usher (Maier, 1998; Pierce, 2003) peker på en ung jord i sine kronologiske verk, uten noen tydninger til et gap mellom vers 1 og 2 i 1.Mosebok. Det er bare i denne siste tid man har gått fullt inn for å gå på kompromiss (ubevisst kanskje) med Bibelens klare Ord om at ALT ble skapt på seks dager.

Brown, W. (2001) In the Beginning – Compelling Evidence for Creation and the Flood. Phoenix,
          Center for Scientific Creation.
Ham, K. (2006) What about the Gap & Ruin-Reconstruction Theories?. I: Ham, K. (red.) The New
          Answer Book
, s.47-63. Master Books, Green Forest, USA.
Humphreys, R, 2008, Origins – Evidence for a young world – Part 1 with Dr. Russell Humphreys
          [Internet] Tilgjengelig fra http://www.youtube.com/watch?v=tX9eDTNfQHY.
Morris, H & Morris J. (1996) The Modern Creation Triology – Scripture & Creation. Master Books,
          Green Forest, USA.
Petersen, D. (2002) Unlocking the Mysteries of Creation. California, Creation Resource Publications.
Riddle, M. (2005) RATE strikes at the heart of evolution. [internet] Tilgjengelig fra http://creation.com
          /rate-strikes-at-the-heart-of-evolution
Van Bebber, M. (1995) What is progressiv creationism? [Internet] Tilgjengelig fra
          http://christiananswers.net/q-eden/edn-c009.html [lest 06.08.2013]
Wikipedia. (2013) Jorden. [Internet] Tilgjengelig fra http://no.wikipedia.org/wiki/Jorden, [lest
          06.08.2013]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar