22. september 2013

Skapelsessyn #2 - Progressiv kreasjonisme og problemene med den

I denne andre delen av de forskjellige skapelsessyn vil jeg tar for meg "Progressiv kreasjonisme". Jeg  vil begynne med å gi en kort innføring i hva denne teorien går ut på, før jeg videre vil vise til de vrangtolkningene og konfliktene denne møter når man skal forstå det og sette de fram i lyset av Guds
klare ord på området.
Hentet fra http://answersingenesis.org
Om Progressiv kreasjonisme
De progressive kreasjonistene har prøvd å putte inn tusener, millioner og milliarder av år inn mellom skapelsesdagene. Denne teorien kan man sette likhetstegn med den såkalte ”day-age” synet. Her er det også uenigheter mellom forskjellige progressive kreasjonister angående hva som helt skjedde mellom disse dagene. Dette kommer mest an på om man heller mer mot en konservativ eller mer liberal retning. I den liberale retningen spiller Gud en minst mulig rolle, mens den konservative siden hevder at Gud skal ha hatt flere mirakuløse inngrep. De progressive kreasjonistene mener at alt startet med big-bang som opprinnelsen for universet for mellom 13-15 milliarder år siden. De legger til at i løpet av millioner av årene skapte Gud til stadighet nye arter mens andre ble utryddet. De tror også at andre menneskeliknende skapninger eksisterte før Adam og Eva, men de hadde verken ånd eller var skapt i Guds bilde. I tillegg tror de at syndefloden beskrevet i 1.Mosebok kun var en lokal flom i Mesopotamia området. For å konkludere så går denne teorien kortfattet ut på at Gud skapte trinnvis alt det vi ser i dag. (Van Bebber, 1995; Ham, 2006; 2008)

Noen problemer med proggresiv kreasjonisme
1. For det første kommer det tydelig og klart fram i bibelen at Gud skapte alt på bokstavelig talt seks 24 timers (mer eller mindre) dager for ca. 6000 år siden. Sammenhengen som 1. Mos. kap. 1 er skrevet i viser også klart til at det er snakk om vanlige dager. Det hebraiske ordet som er brukt for “dag” i 1.Mos. kap. 1 er ordet yom. De aller fleste gangene dette ordet blir brukt i det gamle testamentet siktes det til en vanlig dag, og når det ikke betyr det så vises det klart ut ifra sammenhengen (Mortenson, 2006). I skapelsesberetningen kommer bokstaveligheten av ordet ”dag” klart fram i 1.Mos.1:4-5 ved at forfatteren sikter til lysets og mørkets rolle samtidig som yom blir brukt i klar sammenheng med ”kveld” og ”morgen”. Når disse to ordene blir brukt i GT så tyder de alltid til en bokstavelig ”kveld” og en bokstavelig ”morgen” (Mortensen, 2006). I vers 14 er det klart at yom brukes for å definere ”dag” og ”natt” i kontekst med solens og månens oppgaver. Det er ikke snakk om lange tidsperioder her.

2. En annen klar pekepinn ut ifra Guds Ord, på at det er god grunn for den kristne å tro at jorden er ca.6000 år gammel, er ættetavlene i 1.Mos. 5 og 11. Disse er veldig detaljerte i kronologien i motsetning til Matteus 1, som er klart forkortet. Dette sammen med annen kronologisk informasjon viser klart at det er rimelig å stole på at skapelsesuken fant sted for omtrent 6000 år siden.

                                         
3.
Videre så er 2.Mosebok 20:9-11, som vi også var innom i forrige artikkel, med å ta knekken på millioner av år tilpassningen inn i bibelens historie. Der står det: ”Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.”
Her blir ordet yom brukt i begge tilfellene av budet, noe som klart viser til en dag, bokstavelig talt. Hadde Gud ment at dagen betydde seks lange tidsperioder så kunne han ha brukt en av tre andre hebraiske ord for tid, som nærmere ville spesifisert en lengre tidsperiode. Gud valgte å bruke det eneste ordet som kan bety ”dag” i bokstavelig forstand og slik forsto også jødene det bokstavelig. Gud sier her tydelig og klart at Han på seks dager dannet himmelen og jorden, havet og alt som er i dem. Med andre ord, skapte Han ingenting før den første dagen (Mortenson, 2006).

4. Andre stemmer som kan bekrefte troverdigheten rundt disse dagene er høytstående lærde innenfor området. De aller fleste ekspertene innenfor det hebraiske språket som blir brukt i det gamle testamentet peker bekreftende og uten tvil på at skapelsesdagene i de første kapitlene i 1.Mosebok er vanlige 24 timers dager og ikke lange tidsperioder slik gammeljordskreasjonistene hevder (Smith, 2011; Sarfati, 2000; McCabe ifølge Sarfati, 2010; James-Griffiths, 2004). Dr. James Barr er en av de mer fremtredende. Han er professor i Hebraisk ved universitetet ved Oxford, og selv tror han ikke på 1.Mosebok som sann historie, men innrømmer at han tror at forfatteren av 1.Mosebok hadde som hensikt å fortelle leserne om en skapelse som fant sted på seks dager på lik linje med de 24 timers dagene vi opplever i dag. Han sier også at, så langt han kjenner til, så finnes det ingen professor i hebraisk eller det gamle testamentet på noe verdensklasse universitet som mener at skapelsesdagene var noe annet enn dager i bokstavelig forstand (Ham, 2008).

5. En annen grunn til å avfeie evolusjon og gammel jord er at selve troens opphavsmann og fullender var en ung-jords kreasjonist, for å bruke det uttrykket om Jesus. For det første behandlet Jesus alltid de gammeltestamentlige hendelsene som sanne historiske begivenheter, som virkelig har funnet sted. Dette gjelder skapelsen av Adam, syndefloden, historien om Sodoma og Gomora, Moses og hendelsen med manna og vaktlene, samt Jona og den store fisken. Han satte alltid Skriften over menneskets idér og tradisjoner, noe vi som kristne også bør gjøre. Det klareste verset som viser til at Jesus trodde på en ung jord er Markus 10:6 der Han sier: ”…fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne.” Merk deg ”skapelsens begynnelse”, ikke millioner av år etter, noe man ville fått hvis man ikke har problemer med å tro at det er lange tidsperioder mellom skapelsesdagene. I Johannes 5:46-47 taler Jesus klart til jødene: ”For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine ord?” Her gjør Jesus det klart at vi må tro det Moses skrev, og dette inkluderer også skapelsesberetningen og det som står i 2.Mos.20:11 som nevnt over. Det at Jesus henviser til dette som noe historisk må gjøre oss temmelig forsiktige med å kalle skapelsesberetningen for en myte eller en bildelig fortelling. Dessverre er det mange kristne, slik jeg opplever det, som mener det.

6. Millioner av år undergraver også bibelens klare lære om død og Guds karakter (Mortenson, 2006). Det er verdt å legge merke til at Gud etter hver skapelsesdag kalte det Han hadde skapt for ”godt”, og når han hadde fullført skaperverket med mennesket som kronen på verket, kalte han det ”overmåte godt”. Hvis det hadde vært plass for evolusjon over lange tidsperioder, noe som ville innebåret død og elendighet, så kunne Gud heller ikke på den siste dagen ha sagt at alt var ”overmåte godt” (1.Mos.1:31). Paulus er også veldig klar på at synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker (Rom.5:12). Det å akseptere millioner av år med død før skapelsen og syndefallet motsiger og ødelegger bibelens klare lære om død og Jesus fullkomne frelsesverk på korset (Mortensen, 2006). Dette vil videre gi åpning til å tolke resten av Bibelen litt slik man selv føler for. Dette vil også bl.a. være med på å undergrave Bibelens klare lære om frelse og moral. Videre er det hele med på å redusere Gud til en klønete og ond skaper, som uten noe moralsk grunn, bruker sykdom, naturkatastrofer og utryddelser for å markere det kreative arbeidet Sitt og så i tillegg kalle det for ”overmåte godt” (ibid.).

Idéne om lange tidsperioder ble utarbeidet av deistiske og ateistiske geologer på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. De brukte antibibelske, filosofiske og religiøse antakelser når de tolket de geologiske observasjonene sine, noe som igjen tydelig motsa bibelens historie om skapelsen, syndefloden og jordens alder. Det at kristne prøver å få millioner av år til å passe inn i Bibelen og modifisere på beretningen og syndefloden og andre ting, er ikke noe nytt som har skjedd etter Darwins tid, men som allerede var i omløp før den tid. De valgte heller å stole på menneskers feilaktige antagelser enn forsiktige studier av Guds klare ord på området (Mortensen, 2006). I dag er det andre dateringsmetoder som styrer, men jeg skal i senere artikler ta for meg svakhetene og uholdbarhetene ved disse metodene.

7. En annen konflikt som oppstår hvis man skal tolke dagene som lange tidsperioder, er Adams alder. Hvis Gud skapte Adam på dag seks, og hvilte på dag syv, og dagene ville tilsi lange tidsperioder, så oppstår det et stort problem med Adams alder etter den syvende dagen, som ble på 930år. Hvis man skal tenke som progressive kreasjonister så ville det vært en lengre tidsperiode mellom dag seks og syv noe som ville tilsagt at Adam fikk en ekstrem alder i forhold til 930 år som blir nevnt i (1.Mos. 5:5).

8. Progressive kreasjonister tror på den evolusjonære utviklingsrekkefølgen for livet på jorden, selv om dette motsier rekkefølgen i skapelsesberetningen i 1.Mosebok på flere områder. For å ta noen eksempler, så mener evolusjonsteorien at de første livsformene besto av små marine organismer, mens Bibelen sier at Gud skapte plantene først. Krypdyrene sies også ha kommet før fuglene, mens 1.Mos. forteller oss at fuglene kom først. Evolusjonister, og dermed progressive kreasjonister tror at landdyrene kom før hvalene, mens Bibelen lærer at Gud skapte hvalene først. Dette er bare noen av flere problemstillinger som oppstår når man ønsker å være konservativ bibeltroende og samtidig progressiv kreasjonist (Ham, 2008).

Ham, K. (2006) Couldn’t God Have Used Evolution?, The New Answer Book, Master Books, USA.
Ham, K. (2006) What about the Gap & Ruin-Reconstruction Theories?. I: Ham, K. (red.) The New
          Answer Book
, s.47-63. Master Books, Green Forest, USA.
Ham, K. & Mortenson, T. (2008) What’s Wrong with Progressiv Creation?. I: Ham, K. (red.) The New
          Answer Book
, s.75-85. Master Books, Green Forest, USA.
James-Griffiths, J. (2004) Creation days and Orthodox Jewish tradition [internett] Tilgjengelig fra:
          http://creation.com/creation-days-and-orthodox-jewish-tradition/ [lest: 17.09.2013].
Mortenson, Terry, 2006, Why Shouldn’t Christians Accept Millions of Years?, The New Answer Book,
          Master Books, USA.
Sarfati, J. (2000) Hugh Ross lays down the gauntlet! [internett] Tilgjengelig fra: http://creation.com
          /hugh-ross-lays-down-the-gauntlet/ [lest: 17.09.2013].
Sarfati, J. (2010) Theologian: Genesis means what it says! [internett] Tilgjengelig fra:
          http://creation.com/robert-mccabe-old-testament-scholar-genesis/ [lest: 17.09.2013].
Smith, C. (2011) Why compromise doesn’t work [internett] Tilgjengelig fra: http://creation.com
          /compromise-fails/ [lest: 17.09.2013].
Van Bebber, M. (1995) What is progressiv creationism? [Internet] Tilgjengelig fra

          http://christiananswers.net/q-eden/edn-c009.html [lest 06.08.2013]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar