26. juli 2014

100 fakta om Evolusjon? #1

Jeg kom her om dagen over en barnebok som bærer tittelen 100 fakta: Evolusjon. En ganske så bastant og påstående tittel. Når jeg ser og hører begrepet fakta så regner jeg med at ting er godt bevist og vel så det, og at det er fakta vi får servert. Wikipedia sier følgende rundt begrepet fakta (faktum): ”Fra et vitenskapelig perspektiv er et faktum det som kan relateres til en objektiv og verifiserbar observasjon.” (Wikipedia, 2013). Escolas ordbok beskriver fakta som en kjensgjerning, realitet eller virkelighet. Kunnskapsforlagets Fremmedordbok legger også til at fakta er det samme som en avgjort sak (Taule, 2000; Berulfsen & Gundersen, 1986).

Boken er klart rettet mot barn og et enkelt propagandamiddel med sine flotte bilder og fascinerende illustrasjoner. Barn blir uten tvil betatt av vulkaner og lava, som skal beskrive jordens tidligste dager, dinosaurer som skal ha levd i en fjern oldtid, forstørrede fossiler av småkryp fra kambrium tiden, og grafer som skal beskrive antatt evolusjon fra stjernestøv til det moderne mennesket. Med andre ord, evolusjonshistorie på ”høyt nivå”, med 100 ”fakta” punkter som skal gi barna en visshet om at evolusjon er sant, og ingen skal få lov til å stille kritiske spørsmålstegn ved det. Som vi skal se nærmere på, så er de fleste punktene i denne boken langt i fra det man kan kalle faktapunkter i ordets rette forstand. Å hevde at slike ting er fakta, verifiserbar observasjon, realitet, virkelighet eller en avgjort sak, er å gå langt utover vitenskapens grenser. Her vil jeg påstå at man enten bevisst eller ubevisst går inn for at barna skal tro løgner servert på sølvfat. Den evolusjonære biologen og genetikeren Richard Lewontin innrømmer at ”som alle andre, så forteller vitenskapsmenn av og til bevisste løgner, fordi de tror at små løgner kan fremme store sannheter” (Morris & Morris, 1996, s.176). Jeg vil i denne artikkelen og i noen kommende artikler ta utgangspunkt i noen av disse påståtte faktapunktene, og få fram i lyset de løgnene som blir forkynt.

Den grønne teksten i kursiv er et påstått faktapunkt, mens jeg fortløpende kommenterer sitatene. Så la oss bevege oss til fakta #1:
 ”Jorden er omtrent 4 600millioner år gammel. Til å begynne med var ikke planeten vår utstyrt med det som skulle til for å kunne huse liv. Jorden var en masse av rødglødende lava, som ofte ble truffet av meteoritter (stein fra verdensrommet). Over mange millioner år kjølte planeten seg ned, og forholdene forandret seg slik at liv, som vi kjenner det, kunne leve på jorden. De første organismene (livsformene) dukket opp på jorden for omtrent 3 500 millioner år siden.” (Morgan, 2012, s.4) 
”Jorden er omtrent 4 600millioner år gammel.”
At dette ikke kan stemme overens med sunn observerbar vitenskap, har jeg gjort en ganske nøye gjennomgang på i noen tidligere artikler her på bloggen. I disse artiklene har jeg tatt for meg svakhetene med radiometrisk datering, og videre har jeg skrevet en todelt artikkel (del 1 og del 2) som viser til vitenskapelige funn som tyder på en ung jord og ikke en påstått gammel jord på milliarder av år.

”Til å begynne med var ikke planeten vår utstyrt med det som skulle til for å kunne huse liv.” 
Her beveger man seg ut i en religiøs sfære. Man tror, med antakelsen på at evolusjon er sant, at det må være slik. Ingen av oss var til stede for å kunne observere dette, noe som er helt vesentlig i vitenskap som ønsker seg gjennom nåløyet til den vitenskapelige metode. Dette kan dermed ikke kalles fakta, slik denne boken tilsier at det skulle ha vært. Ingen kan med sikkerhet vite at det var slik uten øyenvitner tilstede. Bibelen er klar på at jorden var beboelig for mennesket allerede fra skapelsesdag 6 (1.Mos.1:27), altså, fra begynnelsen, med Gud som øyenvitne og videreformidler av budskapet.

”Jorden var en masse av rødglødende lava, som ofte ble truffet av meteoritter (stein fra verdensrommet).”
Her ser vi igjen hvordan fantaseringen og ønsketenking rundt jordens evolusjonære begynnelse er i gang. Vi skal nå se på noen konkrete funn som viser at jorden ikke kan ha vært en rødglødende masse eller blitt truffet av meteoritter i jordens antatte tidlige stadie. Hvis jorden hadde blitt formet gjennom det som blir kalt gravitasjons akkresjon, eller innfall av meteoritter som det også enkelt kan forklares som, så ser jeg ikke bort fra smelting av planeten vår, og i det tilfellet ubeboelighet slik sitatet over påstår. Men det finnes noen gode indikatorer som peker på at dette slettes ikke kan ha vært tilfellet:

1. Hadde jorden vært i en smeltet tilstand, så ville kompakte og ikke-reaktive kjemiske elementer som gull ha sunket helt ned til jordens kjerne. Det at gull har en nesten dobbelt så stor massetetthet som bly og er å finne på jordens overflate, tyder klart på at jorden aldri har vært i en smeltet tilstand, eller at den skulle ha utviklet seg gjennom såkalt gravitasjons akkresjon (Brown, 2001).

2. Hadde jorden i eldgammel tid, sett fra evolusjonsperspektiv, blitt bombardert av meteoritter så ville de bergartene som finnes på jordens overflate hatt en annen sammensetning av grunnstoffer, siden meteoritter inneholder mye mer av det ikke-metalliske grunnstoffet xenon enn jordens overflatebergarter gjør (Brown, 2001; Wikipedia, 2014). I tillegg ville atmosfæren vår hatt opp til ti ganger mer xenon enn det den allerede har (Brown, 2001).

3. Et tredje problem som oppstår hvis meteorittfall hadde vært tilfellet i jordens spede begynnelse er den totale mangelen av meteorittsteiner og kratere av meteoritter i lavere stein og sedimentlag. Forsøk er blitt gjort og forskere har lett og lett, men uten noen stor suksess. Det som alltid har vært tilfelle er at de ligger nært eller rett over jordoverflaten. Hadde jorden vært så gammel som man antok den til å være så ville man funnet flere i de laveste lagene og oppover. Dette viser også til at jorden ikke kan være så gammel som den blir anslått å være, nemlig 4,6 milliarder år, slik første faktasetning påstår. Derimot er dette også en sterk ungjordsindikator (Ferrell, 2001, s.119).

4. Hvis jorden i sin spede begynnelse var i en smeltet tilstand av rødglødende lava, så bør vi merke oss at jordens indre faktisk består av bergarter som enda er smeltet og i en tilstand som kan beskrives som rødglødende lava. Hvorfor er det tilfellet? Hvis jorden hadde vært milliarder av år, burde ikke planeten vår ha kjølt seg ned i mye større grad enn det den har gjort? (Ferrell, 2001). Dette viser heller til at jorden er ung og ikke milliarder av år gammel. En annen interessant vinkling på saken er at mye i det evolusjonære verdensbildet er helt stikk i strid og forvrengt i forhold til det vi kan lese i Bibelen. Som vi har sett så skal jordkloden i følge den evolusjonære utvikling startet som en ren skjærsild, mens Bibelen beskriver begynnelsen som et paradis der alt var godt og overmåte godt (1.Mos.1:25, 31).

”Over mange millioner år kjølte planeten seg ned, og forholdene forandret seg slik at liv, som vi kjenner det, kunne leve på jorden.”
For å ta neste setning så blir vi servert den kraftige klisjésalven ”Over mange millioner år” som er blitt gjentatt så mange ganger i vårt samfunn at folk tar det som en selvfølge at både jorden er eldgammel, og i dette tilfellet at jorden kjølte seg ned i løpet av millioner av år. Evolusjonsteorien hadde vært umulig hvis den ikke hadde hatt sine millioner av år å skryte av. Som vi har vært inne på så kan jorden ikke ha vært i en smeltet tilstand grunnet meteorittnedfall fra det ytre rom, og dermed heller ingen grunn til nedkjøling fra en slik tilstand. Vi skal ikke se bort ifra at jorden var ganske nedkjølt under den siste istid som forskere flest antar at skal ha funnet sted for ca.10-11000 år siden, men som skapelsesmodellen setter inn ganske rett etter syndefloden for ca.4500 år siden. Men dette skal vi ta en titt på ved en senere anledning.

”De første organismene (livsformene) dukket opp på jorden for omtrent 3 500 millioner år siden.”
Før man uttaler seg om at livet dukket opp i det hele tatt, så bør man i det minste forklare kort hvordan det skjedde. Det er nesten sjokkerende at man påstår dette som fakta, når det langt fra er bevist at noe som helst levende kan bli til av noe dødt. Det at det plutselig for 3500 millioner år siden skulle ha dukket opp noen bakterier forteller oss at det må ufattelig mye tro, tilfeldigheters spill og mirakler til for at liv skulle ha oppstått av seg selv. Det er blitt gjort flere forsøk og eksperimenter på hvordan livet kunne ha blitt til. Det mest kjente innenfor vitenskapens kretser er forsøket som ble utført av Stanley Miller i 1953 og rost i sky av mange, men som i etterkant har vist seg å ikke være i nærheten av å kunne påvise at liv skal ha blitt til av seg selv. Det man klarte var å få produsert noen av de aminosyrene som er nødvendig for at liv skal kunne oppstå. Men problemene står i kø. Et av problemene var at aminosyrene som Miller klarte å få fram i forsøket sitt var både høyre- og venstre hendte aminosyrer. Sannheten er at høyrehendte aminosyrer er giftige for levende organismer og er med på forårsake at proteinene ikke vil kunne fungere slik de skal (Werner, 2007). Videre så fjernet Miller oksygen fra kolbesystemet han hadde konstruert fordi han var klar over at oksygen forhindrer aminosyrer i å kunne oppstå. Bare ørlite oksygen ville hindret aminosyrer fra å bli til. I kjølevannet av dette eksperimentet har det kommet forslag om at den tidlige jord ikke inneholdt oksygen når livet ble til. Men funn gjort i bl.a. jernoksid mineraler på Grønnland, datert 3,8 milliarder år tilbake i tid, viser at jorden faktisk inneholdt oksygen for rundt 4 milliarder år siden ifølge evolusjonær tidsskala. Bare dette kan være med på å ugyldiggjøre hele eksperimentet (Werner, 2007).

Dette er bare en liten del av problemene med dette forsøket, og jeg vil komme tilbake til flere punkter i en senere artikkel som da hovedsakelig vil omhandle dette med livets opprinnelse og Millers eksperiment. Men for å avrunde så består alle levende organismer i dag av DNA, proteiner og et cellemembran. Disse komponentene må ha vært nødvendig i den første levende organsimen for ca. 4milliarder år siden. DNA inneholder det genetiske oppskriften for livet og blir videreført til neste generasjon. Proteinene gir de kjemiske katalysatorer og cellens struktur og cellemembranen holder alt dette sammen for å danne en organisme. Det Miller klarte, var å produsere noen enkle aminosyrer, noe som langt fra er bevis på at livet kan ha blitt til av seg selv på en naturlig måte uten intelligent innblanding. (Werner, 2007).

Vi får konkludere med at ”fakta” nr.1 i boken 100 fakta: Evolusjon gir en dårlig start på faktarekken vår. Det er trist at barn blir servert slike løgner, ikke bare gjennom slike bøker og hefter som den jeg har tatt frem, men også gjennom lærebøker på skolen, gjennom naturprogrammer på fjernsyn, vitenskapsmagasiner og flere andre medier. Samfunnet vårt har omtrent blitt hjernevasket til å tro på en filosofi som ikke bare er falsk og ubibelsk, men også vist seg å være direkte ødeleggende og destruktiv (Morris & Morris, 1996).

Kilder: 
Berulfsen, B. & Gundersen, D. (1986) Fremmedordbok. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 
Brown, W. (2001) In the beginning: Compelling evidence for creation and the flood. Center for Scientific Creation. 
Ferrell, V. (2001) The Evolution Handbook, Evolution Facts Inc, Altamont, TN. 
Morgan, S. (2013) 100 fakta: Evolusjon. Front Forlag. 
Morris, H.M. & Morris, J.D. (1996) The Modern Creation Trilogy: Science & Creation – Volume two. Master Books, Green Forest. 
Taule, R. (2000) Escolas Ordbok – Bokmål. Escola Forlag AS, Oslo. 
Werner, C. (2007) Evolution: The Grand Experiment. New Leaf Press, Green Forest. 
Wikipedia. (2013) Faktum. [internet] Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Faktum [lest: 18.07.2014]
Wikipedia. (2013) Tetthet. [internet] Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Tetthet [lest: 18.07.2014]
Wikipedia. (2014) Xenon. Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Xenon [lest: 18.07.2014]

6 kommentarer:

 1. "Før man uttaler seg om at livet dukket opp i det hele tatt, så bør man i det minste forklare kort hvordan det skjedde."

  Nei, det behøver man faktisk ikke. Selv barn kan gjøre dette. De kan møte en person på gaten og konkludere med at personen er i live helt uten å vite hvor gammel personen er eller hvordan mennesker blir til. Barn kan også resonnere seg frem til at en død person har vært i live uten et snev av forstand om hvorfor det er dødt nå. Dersom de skal gjette alder på vedkommende (ut ifra erfaring), så skal du jo gjerne få argumentere for at de tar feil, men at de ikke er eller har vært liv er vel et langt skudd selv for en kreasjonist.
  De som gjør disse påstandene har beviser som understøtter funnene ved hjelp av vitenskaplige dateringsmetoder (merk flertallsformen). Om du mener de tar feil så må du faktisk fortelle hvordan bevisene deres for alder ikke holder mål. For spørsmålet er ikke om det som er funnet har vært i live eller ikke, men hvor gammelt det er.

  Det er vel det du er uenig i, er det ikke?

  SvarSlett
 2. "I kjølevannet av dette eksperimentet har det kommet forslag om at den tidlige jord ikke inneholdt oksygen når livet ble til. Men funn gjort i bl.a. jernoksid mineraler på Grønnland, datert 3,8 milliarder år tilbake i tid, viser at jorden faktisk inneholdt oksygen for rundt 4 milliarder år siden ifølge evolusjonær tidsskala. Bare dette kan være med på å ugyldiggjøre hele eksperimentet (Werner, 2007)."

  Selvfølgelig inneholdt jorden oksygen. Men alt var bundet opp i/med andre mineraler. Dette er jo hele problemet med oksygen. Det er så reaktivt at det holder seg ikke fritt over tid, så dersom man ikke har prosesser som kontinuerlig skiller oksygen fra andre mineraler så vil alt oksygenet i løpet av kort tid bindes opp i andre mineraler. Som med jern, silikon og karbon for å nevne noen vanlige. Det vil ikke være overhengende fare for å møte på fritt oksygen før man har enheter som kan kontinuerlig skille oksygen fra andre mineraler. Som planter gjør fra karbindioksid ved hjelp av sollys på jorden.

  SvarSlett
  Svar
  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

   Slett
 3. "Samfunnet vårt har omtrent blitt hjernevasket til å tro på en filosofi som ikke bare er falsk og ubibelsk,"

  Ubibelsk? Forsøker du å fortelle at vitenskaplige postuleringer er feil kun begrunnet i at de ikke er enige med bibelen?

  "men også vist seg å være direkte ødeleggende og destruktiv (Morris & Morris, 1996)."

  Hvordan da?

  SvarSlett
 4. "Hvis jorden hadde vært milliarder av år, burde ikke planeten vår ha kjølt seg ned i mye større grad enn det den har gjort? (Ferrell, 2001)."

  Nei. Hvorfor skulle den det?

  SvarSlett
 5. Fordi det er det man forventet om evolusjonsteorien var sann. Jupiter og Saturn skulle ikke eksistert i følge denne idiotiske teorien. Jordas magnetfelt og indre kjerne taler et tydelig språk: en ung jord.

  SvarSlett