15. desember 2015

Noah og syndefloden - Problemstilling #2 - Hvordan nådde Kenguruene Australia?

 I forrige artikkel tok jeg for meg rekkefølgen i fossillagene og viste til hvordan funnene ganske enkelt ikke støtter amøbe til menneske evolusjon. Kort sagt, sikter rekkefølgen til de forskjellige dyr og planters økologiske soner, samt mobilitet og rømningsmuligheter fra flomkatastrofen slik den er beskrevet i Bibelen. I denne artikkelen vil jeg ta for meg et annet argument som noen kritikere skyter på dem som tror at en verdensvid flomkatastrofe har funnet sted. Dette argumentet går ut på hvordan f.eks. kenguruene kan ha nådd Australia hvis arken landet på Ararat fjellene i Midt-Østen området? Australia er omringet av temmelig mye vann, og selv om de største kenguruene kan hoppe opp mot 12 meter så er det selvfølgelig latterlig kort til å kunne nå Australia fra Asias kyst og selv om kenguruene kan svømme så blir det litt i det lengste laget. Videre mener kritikere at mangelen på fossiler underveis også er et motbevis på at kenguruene i det hele tatt migrerte mot Australia (Taylor, 2006). Lignende problemstillinger oppstår med tanke på hvordan kiwiene nådde New Zealand, isbjørner Nord-Amerika og pingviner Antarktis.

bilde: pixabay.com
Det finnes en modell som har sitt utgangspunkt i Bibelen og som forklarer hvordan dyr, i dette tilfellet kenguruene kunne ha migrert fra stedet der arken landet og hele veien til Australia. Den forteller oss bl.a. at Noah fikk beskjed av Gud å "...gå ut av arken, han og hans hustru og hans sønner og sønnenes hustruer sammen med Noah". Videre sa Gud til Noah: ”Ta med deg ut hver levende skapning av alt kjød som er med deg, fugler og fe og alle kryp som kryper på jorden, så de kan utbre seg på jorden, være fruktbare og bli mange på jorden. Så gikk Noah ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham. Hvert dyr, hvert kryp, hver fugl og alt det som kryper på jorden, alt etter sine slekter, kom ut av arken.” (1.Mos.8:15-19).

I disse versene ser vi at det var Guds vilje at alle dyr skulle spre seg utover jorden, være fruktbare og bli mange. Hvis Bibelen er Guds Ord, slik den hevder å være, så skal dyrene ha klart å spre seg fra Ararats fjellområder til de forskjellige verdensdelene, inkludert kenguruen til Australia, siden det er slik vi observerer det i dag. Hvordan kan da den bibelske modellen støtte opp ved at disse pungdyrene klarte å komme seg over havets store hinder helt til Australia, og uten å etterlate seg fossiler?

For det første er det helt feil å forvente å finne kenguru fossiler underveis. Ved slike tilfeller tror man at fossiler skal ha blitt til gradvis over millioner av år. Fossilisering trenger som oftest rask og hurtig nedgraving slik jeg har vært innom i en tidligere artikkel. Jeg går dermed ikke dypere inn på akkurat det her. Men det som kan påpekes er at man ikke trenger å finne bevis i form av fossiler på et sted for å vite at et dyreslag skal ha levd der. Vi finner f.eks. ikke fossiler av løver i Israel selv om historiske kilder peker på at det faktisk befant seg løver der en gang i tiden. Et annet eksempel kan være de millioner av bisonokser som i sin tid streifet over det nordamerikanske kontinent og så godt som ingen etterlot seg fossiler (Batten, Catchpoole, Sarfati, mf., 2007).

Når det er sagt, så vil jeg nå komme med tre løsningsforslag på hvordan kenguruene kan ha kommet seg helt til Australia fra Ararat fjellene i Tyrkia. Sammen gir disse tre forslagene en mer enn god nok forklaring på hvordan denne migrasjonen kan ha skjedd:

1. Digre tømmerstokker
Når vannene etter flommen hadde sunket og lagt seg ville flommen naturlig nok ha etterlatt mengder av flytende tømmerstokker i havene. Det er noe som kunne forventes i kjølevannet av flommens enorme omveltninger på kloden, slik jeg var inne på i forrige artikkel. Fossile funn peker også på at verden var mye rikere på vegetasjon før flommen og hadde dermed enorme skogarealer som ble revet med under flommens herjinger. Mye av denne skogen ville blitt flytende på verdenshavene i flere år etter flommen bl.a. i form av enorme tømmerstokker. En annen mulighet kan være såkalte flytende øyer, som flere pattedyr kan ha benyttet seg av. Ved første øyekast kan slike øyer høres ut som utdrag fra en mytesamling, men det finnes faktisk. Chet Van Duzer er ekspert på dette området og nevner i sin bok Floating Islands: A Global Bibliography at slike øyer finnes på minst seks av de syv kontinentene og noen ganger finner man dem ute på havene med trær og vegetasjon voksende opp fra næringsrik og torvaktig jord. Disse øyene hevder Van Duzer at kan bli flere hundre meter i diameter og tåle vekten på over hundre beitende kveg (Van Duzer ifølge Oard, 2014, s.20-21). Slike øyer ville sannsynligvis forekommet enda hyppigere i tiden rett etter flommen. Vi kan oppsummere det første punktet her med at kenguruene kunne ha benyttet seg av slike flytende skogsrester og øyer, og så til syvende og sist havnet i Australia (Oard, 2014 & Taylor, 2006). Det neste punktet kan være minst like aktuelt:

bilde: pixabay.com
2. Sjøfart
En annen forklaring kan enkelt og greit være at mennesker tok med seg kenguruer på sine mange reiser i årenes løp etter flommen. Dette har vært tilfellet med andre dyr, f.eks. dingoen. Molekylærbiolog Peter Savolainen som står bak en stor studie av dingoenes arvemateriale viser til at dingoen skal ha oppstått i Sørøst Asia og derfra spredt seg videre til Australia og blitt til det vi i dag kjenner til som den Australske dingoen. Dingoen stammer med andre ord fra en enkel tamhund ifølge Savolainen, noe kreasjonister ikke ville sagt seg uenige i (Wikipedia, 2015 & Taylor, 2006). Ifølge Wikipedia ble den australske dingoen opprinnelig ført til Australia med sjøfarende for omkring 4000år siden (Wikipedia, 2015). Dette kan like godt overføres til kenguruens ferd og passer utmerket inn i den bibelske flommodellen (Taylor, 2006). Geolog John Woodmorappe som har studert flommen og Noahs ark i dype detaljer peker i sin artikkelsamling Studies in Flood Geology på noen felles kjennetegn hos de Australske pungdyrene som kan ha vært avgjørende faktorer for kunnskapsrike reisende når det gjaldt å ta med seg dyr over havet til Australia. En av disse tiltalende faktorene for å ha med pungdyr ville sannsynligvis vært pungdyrenes lave vekstrate rett etter fødsel, og dermed også deres reduserte matbehov (Woodmorappe, 1999). Det er dermed en god mulighet for at mennesker kan ha tatt med seg kenguruer på noen av de mange sjøfartene opp igjennom årenes løp siden flommens dager.

3. Land broer
Den tredje forklaringen kan være kenguruens ferd over diverse land broer. I dag ligger disse ganske langt under dagens havnivå. Evolusjonister er tross alt enige i at mennesker og dyr kan ha migrert bl.a. over Beringstredet, fra Asia til Amerika (Wikipedia, 2015). For å sette dette inn i den bibelske modellen så tilsier forskning rundt flommen at istiden naturligvis skal ha funnet sted like etter flommen. Dette er et felt som i seg selv er ganske stort, som jeg ikke skal gå inn i veldig dype detaljer på i denne artikkelen, men skal gi noen små drypp som kan være aktuelt å få med seg. Michael Oard (2014), som har mastergrad innenfor atmosfærevitenskap og jobbet mye med forskning og felt studier rundt istiden, som en naturlig konsekvens etter flommen, forklarer hvordan en istid kan ha blitt til i kjølevannet av flommens sjeldne omstendigheter. Oards studier peker videre på en stor sannsynlighet for at migrasjon over land broer og ved hjelp av naturlige tømmerflåter skal ha funnet sted i forbindelse med istiden. Mer om Bibelen og istiden kommer i en senere artikkel.

Noen er allikevel kritiske til at det skal ha fantes land broer hele veien til Australia, men setter vi sammen alle tre punktene så er dette ingen umulighet og den bibelske modellen om hvordan kenguruene kunne ha nådd Australia er ikke noe problem sett fra både vitenskapelig og bibelsk hold. Problemstillingen jeg har tatt fram i denne artikkelen trenger allikevel ikke å være noe problem for de som tror på en verdensvid flom som fant sted for ca. 4500år siden. Vi kan stole fullt og helt på Bibelen og de historier den formidler om jorden, tross all kritikk den møter på sin vei. Ofte er de bibelske forklaringene både enklere og uten så veldig mange ubesvarte spørsmål samtidig som de er mer logiske enn teoriene som baserer seg rundt aktualitetsprinsippet.

Kilder: 
Batten, D., Sarfati, J., Catchpoole & Wieland, C. (2007) Creation Answer Book. [internet] Tilgjengelig fra: 
          http://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter17.pdf [lest: 13.12.2015]. 
Oard, M. (2014) Post-Flood log mats potentially can explain biogeography. Journal of Creation, 28(3), s.19-22. 
Taylor, P (2006) How Did Animals Spread All Over the World form Where the Ark Landed? I: Ham, K. (red.) The New Answer Book, s.141-148. 
          Green Forest, Master Books. 
Wikipedia (2015) Dingo. [internet] Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Dingo
Wikipedia (2015) Land bridge. [internett] Tilgjengelig fra https://en.wikipedia.org/wiki/Land_bridge [lest: 04.12.2015] 
Woodmorappe, J (1999) Causes for the Biogeographic Distribution of Land Vertabrates after the Flood. I: Woodmorappe, J. 
          Studies in Flood Geology. California, Institution for Creation Research.

3 kommentarer:

 1. Hei

  Tenker land broer er mest troverdig.
  Hav nivåene var mye lavere etter floden, så dyr hadde god mulighet til å spre seg til de fleste kontinenter via land.
  Når istiden kom etter floden brukte denne en stund for å nå toppen,
  så dyre artene har hatt god tid til å finne sine miljøer før vannstanden måtte stige igjen.

  Har forresten hørt de har funnet levninger etter kenguru i Egypt, men det kan jo ha flere forklaringer.

  Fin Artikkel.
  Godt Nytt år !

  SvarSlett
 2. Hei Morten
  Takk for det. Og godt nytt år!
  Ja, tror også landbroer er den mest troverdige, samtidig som de andre punktene også er en mulighet.

  SvarSlett
 3. Morten skretting
  Når var siste istid ??
  Hvor ble vannet som dekket jorden av?

  SvarSlett