15. desember 2013

Julestjernen - Et Guds under i nattens mørke

Stjerner, kometer, supernovaer, planeter, galakser, og lignende er en sentral del i teorien om kosmisk evolusjon, om hvordan universet ble til, ekspanderte og multipliserte seg i lange baner. Et under av et mirakel når vi ser det fra et evolusjonsperspektiv (Cfa, 2013). Men som troende vet vi at universet er altfor finjustert til å være et slumptreff av en tilfeldighet og vi vet at Gud, himmelens og jordens Skaper står bak. I forbindelse med underverkene vi kan observere i universet så ønsker jeg å gi et lite glimt inn i et lite under beskrevet i begynnelsen av Matteusevangeliet, et under som jeg vil kalle forløperen til det store under, nemlig fødselen av Jesus Kristus, verdens Frelser. Det jeg tenker på er denne forunderlige stjernen som førte vismennene til stedet der Jesusbarnet bodde. Hva var dette kosmiske under av en stjerne? Kan det spores tilbake i historien, til rundt Jesu fødsel at en slik hendelse har funnet sted, eller var det et mirakellys fra Gud som ikke lar seg helt vitenskapelig bevises? La oss ta en liten titt inn i julestjernens opprinnelse og de mirakler som er en del av juletiden.

Vi leser om denne stjernen i Matteus evangeliet 2:1-10, her er noen utdrag derfra: ”…Og de (vismennene) sa: ”Hvor er Den jødenes Konge som er født? For vi har sett Hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe Ham.” (…) Da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg i hemmelighet. (…) Da de hadde hørt på kongen, drog de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem til den stod over det stedet hvor det lille Barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg i meget stor glede.”

Det er ikke vanskelig å anta at det opp igjennom historien er blitt spekulert over denne stjernen som banet veien for verdens frelser. Noen vil sikkert hevde at dette bare var en mytisk hendelse i en mytisk fortid, mens andre mener å kunne bevise historisk at dette faktisk var en kosmisk hendelse, mens noen mener at dette rett og slett var en mirakelstjerne fra Gud. La oss se litt dypere inn i dette mysteriet. Hvis vi ser på det greske ordet astêr som er brukt av ”stjerne” i bibelsk forstand, så kan det bety alt av lys på himmelen, og det er derfra vi har fått ordet astronomi som igjen er den vitenskapelige studien av himmellegemer (Wikipedia, 2013; Lisle, 2008).
Den bibelske definisjon kan dermed omfatte alt fra supernovaer, til kometer og planeter. Dr. Jason Lisle, med master og doktorgrad i astrofysikk ved University of Colorado, peker på en supernova (en stjerne som eksploderer) som et av alternativene til den berømte julestjernen som vi så ofte kan skimte på juletrær eller julekort i disse juletider. En supernova er en begivenhet som overgår vanlig stjernelys og kan lyse opp i flere måneder, og er et ganske så sjeldent syn. Dr. Lisle sammenligner dette lyset med Jesus, som Kongenes konge, som skiller seg i lysskinnet fra alle andre konger. Han konkluderer allikevel med at det ikke kunne ha vært en supernova, siden den gikk hus forbi Kong Herodes som måtte spørre vismennene om når de egentlig hadde sett denne stjernen (v.7), som ville vært klart synlig for alle hvis det hadde vist seg å være en supernova. Omtrent det samme hadde vært tilfellet med kometer, som heller ikke ville ha gått ubemerket hen (Lisle, 2008).

Hvis vi skal pønske videre i saken så er det blitt lagt fram en teori om konjunksjon av planeter. En konjunksjon mellom planeter skjer når to himmellegemer synes nær hverandre eller beveger seg nært en stjerne eller en annen planet (Wikipedia 2013; Lisle, 2008). Dette hadde nok vært mer betydningsfylt for de vise menn, som mest sannsynlig var lærde innenfor oldtidens astronomi, men samtidig gått hus forbi mennesker generelt. Lisle (2008) peker på at det oppsto flere slike konjunksjoner i tiden rundt Jesu fødsel, der to av dem var såkalte trippel konjunksjoner som igjen er ganske sjeldne. Siden vi ikke vet det eksakte tidspunkt for Jesu fødsel så er årstallene til disse konjunksjonene satt til å ha funnet sted i år 7 f.kr. og et i begynnelsen av år 3 f.kr. De som er tilhengere av slike teorier sier at tegn på himmelen hadde viktige budskap og var av stor betydning for den religiøse sfære i oldtiden (DeYoung, 2002; Lisle, 2008). Vi kan da spørre oss, var slike konjunksjoner tilfellet rundt Jesus fødsel? Dr. Jason Lisle mener allikevel at Bibelen beskriver julestjernen som en enkelt stjerne og ikke som en konjunksjon mellom to eller flere stjerner. De var heller ikke i nærheten av å vise seg som én stjerne (ibid.). Dr. Lisle gir allikevel ikke helt opp, men peker på en ekstraordinær konjunksjon rundt år 2 f.kr. da Jupiter og Venus bevegde seg såpass nær hverandre at man omtrent kunne se dem som en enkelt stjerne, noe som blir betegnet som en ekstremt sjelden hendelse og som uten tvil ville ha vekket oppmerksomheten til de vise menn fra Østen (Lisle, 2008). Uansett hvor spektakulære disse hendelsene var så hevder Lisle at ingen av disse tilfredsstiller helt de bibelske rammer og detaljer gitt i Matteus 2. Problemene oppstår bl.a. når man skal forklare fenomenet som stillestående over Betlehem, måten de vise menn fulgte stjernen på, eller hvordan den sto stille over huset der barnet holdt til. Selv om dette allikevel er noen interessante perspektiver som hadde vært interessant å dykket enda dypere inn i, så peker heller ikke Bibelen til at dette skulle vært et naturlig fenomen, og selv om Gud har gitt oss de naturlige lover så ser vi flere steder i Guds Ord at Gud overskrider disse ved å lede Sitt folk, eller gi tegn om at noe ekstraordinært er i ferd med å skje. Så i dette tilfellet så kan det virke som om Betlehemsstjernen var et slikt overnaturlig tegn fra Guds side som banet veien for Kongenes konge.Når det gjelder de vise menn så antas de å ha vært lærde fra det Persiske riket, som var Øst for Jerusalem, og da ville de også hatt et visst innblikk i de jødiske skriftene og at de ikke umuligvis ville ha vært borti profetien fra 4.Mos 24:17 der det står ”Jeg ser Ham, men ikke nå. Jeg skuer Ham, men ikke nær. En Stjerne trer fram fra Jakob. En Kongestav reiser seg fra Israel og knuser Moabs panne og bryter ned Sets ætt.” Lisle (2008) påpeker videre at de vise menn virket å være de eneste som så stjernen, eller i hvert fall forstod dens betydning, siden også kong Herodes måtte spørre om når denne stjernen hadde vist seg. Han konkluderer med at hvis de vise menn var de eneste som så stjernen og bare det at de henviser til stjernen som ”Hans stjerne” (Matt.2:2) viser at dette var noe utenom det naturlige. Men uansett hvis dette var et naturlig fenomen eller et overnaturlig ett, så var det et tegn på at noe stort var i ferd med å skje, at Guds Sønn kom ned til vår jord som et menneske for å skape fred i hjertene hos dem som vender om fra sin synd og setter sin lit til Ham, som etter å ha levd rundt 33 år på denne jord gav sitt liv for vår synd for så å forsone oss med Gud.

Avslutningsvis så er det greit å få en oppklaring i noen misforståelser som har oppstått gjennom historien angående de vise menn og stjernen. For det første så står det ingenting i Bibelen om at det var tre vise menn, men ”da kom noen vismenn” (88-oversettelsen) eller ”da kom vise menn” (Bibelen Guds Ord-oversettelsen). En annen misforståelse som har oppstått og som man kan se i juleforestillinger, bøker og filmer om julen, er at stjernen ankom stallen samme natten Jesus var født. Dette kan ikke stemme med det som står i Matteus 2:11 som peker på at de allerede bodde i et hus, noe som kunne ha vært rundt to år senere, siden dette var den tid da Herodes befalte drepingen av alle guttebarn under toårsalder (Matt.2:16).

Kilder:
Center for Astrophysics (2013), Cosmic evolution – from Big Bang to humankind [internet] Tilgjengelig fra: https://www.cfa.harvard.edu/
          ~ejchaisson/cosmic_evolution/ [lest: 15.12.2013]
DeYoung, D. (2002) What was the Star of Betlehem? [internet] Tilgjengelig fra: http://creation.com/what-was-the-star-of-bethlehem [lest:
          15.12.2013]
Lisle, J. (2008) What Was the Christmas Star? I: Ham, K (red.) New Answer Book 2, s.157-162. Green Forest, Master Books.
Wikipedia (2013), http://no.wikipedia.org/wiki/Astronomi [lest: 15.12.2013]
Wikipedia (2013), http://no.wikipedia.org/wiki/Konjunksjon_%28astronomi%29 [lest: 15.12.2013]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar